Новина: Довнасяне на капитал в ЕООД или ООД
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
четвъртък 24 септември 2009 - 17:52:16

Довнасяне на капитал в ЕООД или ООДРейтинг: 5.6/6 (13 потребителски гласа )Много от фирмите ЕООД и ООД се регистрират с уставен капитал от 5000 лв., които не са внесени изцяло при учредяване на дружеството.

Във връзка с пререгистрацията на фирмите в търговския регистър, този факт излиза наяве и се явява проблем за предприятието. Какво е решението?

В тази статия ще се опитаме да внесем яснота по процедурата за довнасяне на капитала до размера записан при учредяване на търговското дружество.

Срокът за попълване на капитала се опрделя в дружествения договор за ООД или в учредителния акт за ЕООД. Максималният срок по сега действащата редакция на Търовския закон е 2 години.

Ако фирмата ви е създадена преди повече от две години, и при учредяването не е внесен целия капитал, то очевидно вече сте закъснли. Нека това да не ви притеснява. Така или иначе, то е факт и е добре да предприемете действия за да приведете размера на капитала в съответствие с дружествения си договор. Тук можем да отбележим, че не е необходимо да се притеснявате за някаква глоба. Поне ние не сме чули за някой глобен, поради нарушение точно на тази част от търговския закон (ние всъщност и един милион долара не сме виждали, но това не значи, че не съществуват). Във всеки случай не е масова практика да се налагат санкции за това нарушение.

Да продължим по същество. Ако фирмата ви е регистрирана преди 01 януари 2008 г. и внесеният капитал е по-малък от регистрирания, то първо трябва да пререгистрирате дружеството, като отбележите размера на внесения капитал в т. 32 от заявление А4.

От тук нататък процедурата е еднаква и за новорегистрираните и пререгистрираните в търговския регистър дружества.

След като предприятието вече е вписано в търговския регистър, трябва да довнесете останалата част от капитала по банковата сметка на дружеството, с вносни бележки за всяко лице, което има да довнаася капитал поотдено. Принципно няма изрична разпоредба в търговския закон, която да забранява внасянето на капитала с ПКО в касата на дружеството, но нашият съвет е да внесете капитала по разплащателната банкова сметка на фирмата.

След като капитала е довнесен, трябва да се актуализира дружесвеният договор на дружеството. По-конкретно трябва да се промени частта на договора, в която е записано, че не е внесен целия капитал.

Актуализацията на дружествения договор става с решение на общото събрание на дружеството.

Промяната на внесения капитал трябва да се впише в търговския регистър.

Вписването на промените във внесения капитал на дружеството се извършва с подаването на Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност А4

В заявлението се попълват част Идентификация, и част Данни за заявителя. В част Основни обстоятелства се попълва само т. 32 - внесен капитал, в която се записва новата сума на внесения на капитал, а останалите полета се оставят празни.

Към заявление А4 се прилагат следните документи:

1. Документ (вносна бележка) за довнесения капитал
2. Решение на Общото събрание за промяна на дружествения договор
3. Копие от актуализирания дружествен договор
4. Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР

Заявлението може да се подаде от заявителя или от упълномощено лице.

Ако документите се подават в търговския регистър от упълномощено лице то Заявление А4 трябва да е подписано от заявителя с нотариална заверка на подписа.

Трябва да са приложени още и Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР и изрично писмено пълномощно от заявителя към приносителя, за подаване на документите. Пълномощното трябва да е нотариално заверено.Новина от Регистрация на фирма
( http://regfirms.com/news.php?extend.4 )