Новина: Задължения на непререгистрираните еднолични търговци (ЕТ) след 01.01.2012 г.
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
петък 23 декември 2011 - 06:49:32

Въпросът с непререгистрираните еднолични търговци (ЕТ) е решен в § 5. от Закона за търговския регистър (ЗТР).

Ето и текста от закона:

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока по § 4, ал. 1, се считат за заличени от 1 януари 2012 г. Съдът по регистрацията архивира фирмените им дела.


На пръв поглед нищо страшно. Може да се остане с впечатление, че хората, които не са пререгистрирали своите ЕТ са си решили проблемите и всичко свързано с техните фирми е приключило.

Така е, но само на пръв поглед. Самия факт на заличаване на ЕТ поражда редица задължения, които трябва да се изпълнят от собствениците на тези ЕТ.

Първото и с най-кратък срок задължение е прекратяването на осигуряването на ЕТ. Всички еднолични търговци, които някога са подали декларация за ПРЕКЪСВАНЕ на осигуряването, сега трябва да подадат декларация за ПРЕКРАТЯВАНЕ на същото. Срокът за подаване на тази деклараия е седем (7) дни след датата на заличаване на регистрацията на ЕТ като търговец. Прекратяването на регистрацията като самоосигуряващо се лице става с подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (фоормуляр ОКД5), в който се посчва, че осигуряването е прекратено.

Другото важно задължение касае само едноличните търговци, които са имали назначен по трудов договор персонал. Съгласно инструкция № 5 за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратените осигурители без правоприемник трябва в 30 дневен срок от датата на прекратяването да се подаде заявление, с което да се уведоми съответното териториално поделение на НОИ за прекратената дейност. С подаването на това заявление започва проццедура по издаването на осигурителния архив на едноличния търговец в НОИ.Новина от Регистрация на фирма
( http://regfirms.com/news.php?extend.35 )