Новина: По-важни промени в Закона за търговксия регистър (ЗТР) в сила от 01.01.2012 г.
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
четвъртък 22 декември 2011 - 20:42:02

Ще се опитам да обърна внимание на по-важните, според мен, промени в Закона за търговския регистър (ЗТР) влизащи в сила от 01.01.2012 г.

Променен в чл. 15 от закона, като прокуриста е добавен като лице оправомощено да заявява вписвания по партидата на търговеца. До сега прокуритът нямаше такива права.

С промяната на чл. 19 от ЗТР са въведен нови срокове за произнасяне по заявленията за вписване и за заличаване на длъжностното лице по регистрацията. Срокът за произнасяне по всички заявления за вписване, заличаване и обявяване на актове е три работни дни, считано от постъпването на заявленията в Търговския регистър.

Отделно от това е определен отделен ред за обработка на заявленията за обявяване на ГФО, като те ще се обработват по реда на постъпването им, но за тях опрделения тридневен срок не важи. Практически няма определен срок за произнасяне на длъжностното лице, което значи, че обявяването на ГФО може да се проточи неограничено във времето.

Към чл. 22 от ЗТР е добавена нова алинея 4, с която се формулира съвсем нова процедура по обработка на заявленията за вписване, заличаване и обявяване на актове. Въведена е възможност за добавяне на липсващи документи при първоначалното подаване на заявлението.

Процедурата е следната: До края на първия работен ден след подаване на документите, длъжностното лице трябва да се произнесе относно тяхната пълнота и да даде указания за допълването им. Указанията ще са налични в партидата на търговеца при заявления за промяна на обстоятелства, заличаване на търговеца или обявяване на акт или на началната страница на сайта на Агенция по вписванията за заявленията за първоначална регистрация.
При наличие на уведомление за изправяне на непълноти и неточности в докуементите, заявителят трябва да предостави липсващите документи в срок от 2 работни дни. Представянето на документите ще става със специално ново заявление. Но за това в някоя от следващите статии.

Процедурата вероятно няма да се прилага за подадените за обявяване ГФО и там няма да има възможност за добавяне на липсващи документи. Това не е изрично записано в Закона за търговския регистър и ще бъде изяснено в практиката.

В промените влизащи в сила от 01.01.2012 са изяснени и процедурите, които ще се извършват след 01.01.2012 г. спрямо непререгистрираните търговци, но и за това – в някоя от следващите статии.Новина от Регистрация на фирма
( http://regfirms.com/news.php?extend.34 )