Новина: Франчайзингът – лесен начин за създаване на добър бизнес
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
вторник 03 ноември 2009 - 12:46:27

Франчайзингът – лесен начин за създаване на добър бизнес

Франчайзингът е вид съюз, форма на налагане на определени пазари, която обикновено се прилага от фирми с престижна търговска марка, наложена на пазара и утвърден имидж сред потребителите. При договора за франчайзинг компанията носител на търговска марка (франчайзингодател) предоставя при определени условия марката си на по-малка местна фирма (франчайзингополучател). Обект на договора за франчайзинг и основен актив за франчайзингополучателя е престижната марка, а заплащането обикновено се договаря като първоначално твърдо възнаграждение и процент от печалбата, реализирана от дейността на франчайзингополучателя. Франчайзинговите договори са най-добре разпространени в сферата на търговията на дребно и услугите и всички параметри подлежат на предварително договаряне.

При такъв договор франчайзодателят обикновено предоставя на другата страна ноу-хау, техническа помощ, резервни части, обучение на персонала, рекламни стратегии, система за управление и други характерни за конкретния бизнес материални и нематериални активи. От своя страна, франчайзингополучателят се задължава да се придържа към зададените от франчайзингодателя стандарти на качество на предоставяните продукти и услуги и да следва маркетинговата му политика. Франчайзингополучателят е длъжен да изпълнява указанията на другата страна, като я допуска да прави проверки на качеството.

Франчайз-договорите могат да съдържат и клауза за изключителност, при която франчайзингполучателят се задължава да предлага единствено стоки и услуги на франчайзингодателя.

Франчайзингът е интегриране на 2 предприятия, при което освен предоставянето на утвърдили се продукти, марки, практика и др. срещу заплащането на лицензионно и др. възнаграждение, се практикува уговаряне на цени, териториален обхват, начин и реклама на продажбите.

Франчайзингът може да бъде:

• Производствен. При производственият франчайзинг франчайзингополучателят има право сам да произвежда стоките, ползвайки предоставения му производствен опит, ноу-хау, търговски марки и други.
• Пласментен. При него франчайзингополучателят има право само да разпространява стоките или услугите, произвеждани или извършвани от франчайзингодателя.
• Франчайзинг на услуги. При този вид франчайзинг франчайзингополучателят има право да извършва услугите на франчайзингодателя.

Ползите от франчайзинг-договорите са двустранни.

• За франчайзингополучателя изгодата се изразява в това, че се възползва от популярността на даден продукт, без да се налага да инвестира собствени средства в развиването на собствена продуктова линия и търговски марки.
• Франчайзингодателят, от своя страна, с минимални разходи развива дистрибуционната си мрежа на пазари, на които още няма присъствие.

При международния франчайзинг е от особено значение да се определи нивото на стандартизация на продуктите / услугите, тъй като успехът на франчайзингодателя на външния пазар зависи до известна степен и от готовността му да приспособи продуктите си към изискванията на пазара, променяйки по този начин характеристиките на продукта, благодарение на които търговската му марка се е наложила. Колкото повече се налага продуктите на франчайзингодателя да се адаптират към местните условия, толкова повече намаляват предимствата на този тип договор и основанията за сключването му.Новина от Регистрация на фирма
( http://regfirms.com/news.php?extend.13 )