Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Указания за попълване на Заявление А4 - Регистрация и промяна на обстоятелства за ЕООД и ООД

Публикувано на  четвъртък 22 декември 2011 - 12:33:32  

І. Заявление А4 за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност съдържа полета, обединени в
групи, в които данните се попълват както следва:

1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код на търговеца, по чиято партида се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на търговеца, като полето не се попълва при подаване на заявление за първоначално вписване на търговеца; при заявяване промяна на фирмата, се посочва вече вписаната фирма;

2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има допълнително заявление се отбелязва съответният образец; полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле "Вид на вписването" за отбелязване на първоначално вписване, пререгистрация или промяна в обстоятелствата;

3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".

4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност без да се посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на дружеството с ограничена отговорност;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър
БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
е) поле № 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/управителите;
ж) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява); това поле не се попълва, когато дружеството се представлява само от едно лице;
з) поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството, или се описва начинът, по който той се определя, ако в дружествения договор е уговорен срок;
и) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например цел), а ако дружеството е холдинг или консорциум, това се отбелязва;
к) поле № 19 "Съдружници", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на съдружниците, както и размерът на дяловото им участие (това вътрешно поле не е задължително за попълване);
л) поле № 23 "Едноличен собственик на капитала", в което при еднолично дружество с ограничена отговорност се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на едноличния собственик на капитала;
м) поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/ наименованието и ЕИК /кодът по БУЛСТАТ на прехвърлителя/прехвърлителите; името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/ наименованието и ЕИК /кодът по БУЛСТАТ на правоприемника/правоприемниците, размерът на дяловото участие и датата, на която е възникнало основанието за прехвърляне на дружествен дял; когато се попълва това поле, заявителят задължително попълва и съответните промени в поле № 19 "Съдружници" и/или поле № 23 "Едноличен собственик на капитала".
н) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на дружеството с ограничена отговорност;

5. група "Капитал" със следните полета:
а) поле № 31 "Размер", в което се посочва размерът на капитала;
б) поле № 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;
в) поле № 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.

6. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата, държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на дружеството;

7. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от предходно заявление;

8. група "Подпис" с единствено поле за подпис на заявителя. При подаване на заявлението по електронен път, това поле не се попълва.

ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец А4, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение З1.

ІІІ. Когато се заявява заличаване на вписано обстоятелство, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".

ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца. Ако се заявява промяна на фирмата, в това поле се посочва вече вписаната фирма. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.

изглед за печат създай pdf с тази новина

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]