Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Общо събрание на съдружниците

Публикувано на  понеделник 17 май 2010 - 17:20:11  


Общо събрание на съдружниците


Общото събрание на съдружниците е основен орган за управление на дружествените дела.

Правата, задълженията и правилата при които функционира Общото събрание са регламентирани в Глава тринадесета, Раздел III на Търговския закон.

Общото събрание не е постоянно действащ орган, а се свиква при определени обстоятелства и в предписан от закона ред.

Общото събрание се свиква:
1. От управителя на дружеството – най-малко веднъж годишно;
2. По искане на съдружници притежаващи най-малко 1/10 от капитала на дружеството;

Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците веднага след като загубите на дружеството надхвтрлят 1/4 от регистрирания капитал.
Управителят е длъжен да свика незабавно общото събрание и когато чистата стойност на имуществото на предприятието спадне под регистрирания капитал.

Ред за свикване на Общото събрание


Общото събрание се свиква с писмени покани до съдружниците, като всеки съдружник трябва да е получил поканата най-малко 7 дни преди датата на провеждане на общото събрание. В самата покана трябва да е посочен дневният ред на събранието.

В Общото събрание на съдружниците трябва да участват и:
- управителят, ако не е съдружник
- представител на работниците и служителите, ако работниците в предприятието са повече от 50 човека.

Управителят (ако не е съдружник) и представителят на работниците и служителите имат съвещателен глас в дейността на Общото събрание.

Задължение на Общото събрание е да изслуша становището на представителя на работниците и служителите, когато се решават проблеми свързани със социални и трудови въпроси и след това да вземе решение.

Компетентност на Общото събрание


Общото събрание взема решение по следните въпроси:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

При вземане на решения от общото събрание всеки съдружник има право на гласове пропорционално на участието му в капитала на дружеството.
Решенията на общото събрание касаещи изменението на дружествения договор, приемане и изключване на съдружник, прехвърляне на дял на нов съдружник и внасянето на допълнителни парични вноски от съдружниците се вземат с мнозинство от 3/4 от целия капитал. В дружественият договор може да бъде предвидено и по-голямо от 3/4 мнозинство, но не и по-малко.

Решенията свързани с увеличаване или намаляване на капитала се вземат с единодушие на всички съдружници.

Всички останали решения се вземат с мнозинство от 1/2 от капитала. В Дружественият договор може и за други въпроси да е предвидено по-голямо мнозинство от определеното в Търговския закон.

Задължение за вписване на решенията на Общото събрание


Решенията на общото събрание, които водят до промяна на обстоятелства вписани в Търговския регистър, също трябва да бъдат вписани.

Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие спрямо трети лица от момента на вписването им в търговския регистър.

Всички подлежащи на вписване промени направени се обявяват в Търговския регистър в срок до 7 дни след приемането им от Общото събрание.

изглед за печат създай pdf с тази новина

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]