Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП

Публикувано на  неделя 28 март 2010 - 14:29:20  

Как да работим с Гугъл Адсенс Ирландия и да нямаме проблеми с НАП


Да работиш за собствена сметка е скъпо удоволствие,
обаче който може да си го позволи е по щастлив
от работещите за други!


Всеки, който има сайт и публикува реклами от Гугъл Адсенс в последните месеци е получил поканза за преминаване на отчитането в евро и в следствие на това и промяна на контрагента от Гугъл Адсенс Инк на Гугъл Адсенс Ирландия.

Тази промяна води до няколко следствия, най-важното от които е факта, че Гугъл Адсенс Ирландия е компания регистрирана в държава членка на Европейския съюз и взаимоотношенията с нея се регламентират от законодателство, което е синхронизирано за всички държави-членки.

Как се работеше до сега?

Много малки издатели публикуваха реклами на Гугъл, получаваха си чековете през определен период от време (за малки суми, практически ненадвишаващи 1000 долара) и не декларираха доходи от тази си дейност. До сега информацията за тези доходи беше „скрита” за НАП и само някаква нелепа случайност можеше да доведе до разкриването им и начисляването на някакви данъци върху тях. Това беше така защото американската компания не беше задължена да предоставя данъчна информация на България.

С Гугъл Адсенс Ирландия нещата не стоят по този начин. Всяка компания регистрирана в държава от Европейския съюз и регистрирана по ЗДДС в някоя от държавите-членки е длъжна да изготвя VIES декларация (Value Added Tax Information Exchange System - информационна система за обмяна на информация по ДДС) и в тази декларация се включват данните за всички сделки, по които изпълнител е лице или фирма със седалище в друга държава-членка на ЕС. Информацията от така изготвената и подадена декларация се обработва за целия ЕС и данните се изпращат до съответните данъчни служби за извършване на контрол по отчитането на тези приходи. Това значи, че още с първият ви изплатен чек или превод чрез Western Union българската приходна администрация (НАП) ще бъде информирана за вашите приходи и е въпрос на време да се задвижи държавната машина по събиране на данъците.

Дължимият данък върху доходите всъщност е по-малкият проблем.

Има няколко други по-съществени проблема.

Първи проблем: Можем ли да работим с Гугъл Адсенс без да имаме каквато и да е регистрация за извършване на стопанска дейност. Моят отговори на този въпрос е – не.

В тази статия няма да разглеждам вариантите в които издателят има регистрирана фирма и чрез нея осъществява дейността си. Този издател би трябвало да знае как да се справи с проблемите. Ще рзгледаме варианта в който издателят е физическо лице без регистрирана фирма.

За да бъде законна дейността му, такъв издател трябва да се регистрира като лице работещо по граждански договор (договорът с Гугъл Адсенс е такъв) в регистър БУЛСТАТ и да получи идентификационен код, с който да се регистрира в НАП като самоосигуряващо се лице. За да се извършва такава дейност регистрация е необходима, независимо от това дали лицето работи или не под някаква друга форма (например трудов договор). Срокът за регистрация в регистър БУЛСТАТ е до седем дни след сключване на договора, което значи, че вече сте закъснели, но не е фатално – ще ви регистрират, без да ви санкционират.

Понеже договорът с Гугъл Адсенс е договор с постоянно изпълнение, лицето трябва да се самоосигурява през цялото време на изпълнение на договора, а не само в периода, в който се получават плащанията. За 2010 г. това са месечни разходи за осигуровки в размер на 100.80 лв. месечно. Ако искате да имате право и на болнични сумата нараства на 115 лв. Срокът за регистрация на самоосигуряващото се лице е до седем дни след започване на дейността, и понеже вие вероятно вече сте започнали дейността, то срокът ви е до седем дни след регистрация в регистър БУЛСТАТ.

До тук с въпроса за регистрацията и осигуряването.

Втори проблем: чл. 97а от Закона за данък добавена стойност:


Цитат от ЗДДС:

Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (Ново загл. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

(2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

(3) Данъчно задължено лице, регистрирано на основание ал. 1, се смята за регистрирано и по ал. 2 и обратното.

(4) За лицата по ал. 1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

(5) Лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96, 97, 98 и 99 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1, 2 и 3, се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.


Издателите на Гугъл Адсенс попадат в хипотезата на ал. 2 от този член и са длъжни да се регистрират по ЗДДС в седем дневен срок преди данъкът по тази доставка да стане изискуем.

Данъкът става изискуем на датата на данъчното събитие, а за такъв вид услуга (услуга с постоянно изпъленение) датата на данъчното събитие е последният ден от всеки период, за който е уговорено плащане. Ако не сте задържали плащанията си това е последният ден от месеца, в който балансът по сметката ви е достигнал 70 евро. Ако сте задържали плащанията си, датата на данъчното събитие е последният ден от месеца, в който премахнете задържането на плащането. Ако не премахнете задъжането на плащанията до края на годината, датата на данъчното събитие е последният ден от годината (заради разпоредбата, че за целите на ЗДДС ако е уговорен период за плащане по дълъг от една календарна година, последният ден от всяка година се счита за дата на настъпване на данъчното събитие). Това значи че регистрацията по ЗДДС не може да се отлага до безкрай.

Регистрацията по чл. 97а ал. 2 от ЗДДС не води до задължение за плащане на ДДС, а само до задължение за подаване на декларации (вкл. и VIES-декларация) за всеки данъчен период (месец). Ако получавате плащанията си на сравнително голям период от време веднага след поредното плащане можете да прекратите регистрацията си по този член, за да не подавате постоянно празни декларации. Когато наближи следващият срок за плащане правите нова регистрация и след плащането пак я прекратявате. Малко бюрокрация, но какво да се прави. Европейски съюз. Такива са му изискванията.

Какво трябва да знаете, ако решите да работите по този начин?

Регистрираните лица в БУЛСТАТ, работещи по граждански договор не са длъжни:
- да водят счетоводство
- да имат касов апарат

Така, че счетоводител не ви трябва.

С изготвянето на ДДС-декларациите можете да се справите и сами след еднократна консултация със специалист. Относно специалиста – първо се убедете, че е наясно с разпоредбите на чл. 97а от ЗДДС и спецификата при изготвяне и подаване на ДДС-декларции за лица регистрирани на това основание. Декларацията по ЗДДС се подава до 14-то число на месеца следващ месеца за който се отнася. При закъснение следва глоба.

Какво трябва да правят самоосигуряващите се лица:

Всеки месец трябва да заплащат сигуровките си и да подават декларация образец 1 за дължимите и внесени осигуровки.

Сроковете са: за плащане на осигуровките – до 10-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят. Декларация 1 – до 10 дни след плащане на осигуровките. Това също е проблем с който можете да се справяте сами след еднократна консултация със специалист, който да подготви платежните и декларациите и да ви даде кратки разяснения.

След като прочетохте този материал сами си направете сметка имате ли достатъчно приходи, за да тръгнете по този път.

изглед за печат създай pdf с тази новина

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]