Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон

Публикувано на  вторник 24 май 2011 - 16:00:49  

Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството почти всички предприятия трябва да публикуват годишните си финансови отчети, така, че да бъдат достъпни за ползване от заинтересованите лица.

Не публикуват ГФО единствено едноличните търговци, чиито отчети не подлежат на независим финансов одит и бюджетните предприятия. Основание за това дава ал. 8 от чл. 40 от Закона за счетоводството:

Чл. 40
...............
(8) (Доп. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Алинеи 1 - 7 не се прилагат за бюджетните предприятия, eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит, както и когато в закон е предвидено друго.


Цитираното предимство за ЕТ, чиито отчети не подлежат на одит, е въведено с промените в ЗС от 03.05.2011 г.

Относно реда за публикуване на ГФО за предприятията, вписани в Търговския регистър можете да пточетете тази статия: Публикуване на ГФО в ТР.

Редът за публикуване на ГФО за останалите предприятия е определен в чл. 40 ал. 1 т. 3 от Закона за счетоводството:


Чл. 40. (*) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, годишния доклад за дейността и годишния си консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва:

................

3. чрез икономическо издание или чрез интернет публикуват останалите предприятия - в срок до 30 юни на следващата година.


Трябва да се конкретизира понятието „останалите предприятия”.
Под „останалите предприятия” в Закона за счетоводството се имат предвид Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) – фондации, асоциации, сдружения, осигурителни каси, професионални сдружения, Дружествата регистрирани по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД), регистрираните Читалища в страната, регистрираните вероизповедания и църковни настоятелства, регистрираните училищни настоятелства.


Всички гореизброени предприятия трябва да публикуват ГФО в специализирано икономическо издание или в интернет сайт.
Изключение от гореизброените предприятия са ЮЛНЦ, вписани в регистъра към Министерство на правосъдито. Техните отчети трябва да се представят в Министерство на правосъдитето до 30 юни на годината следваща годината, за която се отнася отчета.


Съгласно чл. 40 ал. 6 от ЗС гореизброените предприятия трябва да предоставят информация къде са публикувани техните отчети на всеки, който поиска да се запознае с тях.

Чл. 40

......

(6) Предприятията по ал. 1, т. 3 при поискване предоставят информация за мястото, където са публикувани техните отчети и доклади.


Публикуваните отчети в интернет трябва да са достъпни за ползване най-малко три години.

За предприятията, които не са публикували своите ГФО има предвидена санкция в чл. 47 ал. 3 от ЗС:

Чл. 47.
........................
(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г.) Който наруши изискванията на чл. 40 или на § 9а от преходните и заключителните разпоредби за публикуване на актовете по чл. 40, ал. 1 - 3, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на юридическо лице и едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.


В нормативната уредба няма разписана специална процедура за публикуване на ГФО от тези предприятия. Няма и конкретни изисквания към интернет сайта, в който да се публикуват ГФО.

За предпочитане е отчетите да се обявят в утвърден сайт с традиции в публикуването на ГФО.

Препоръчваме ви http://balansi.account-bg.info/. Сайтът публикува ГФО за предприятия нерегистрриани по търговския закон повече от четири години. Предлаганата цена за съхранение на отчетите за срок от 3 години е разумна. Осигурена е възможност за онлай публикуване на ГФО, което значително улеснява процедурата. Фактурите за публикуваните ГФО също се изпращат по електронен път.

За тези, които имат проблеми с електронната публикация е осигурена възможност за предоставяне на ГФО за публикуване на хартиен носител.изглед за печат създай pdf с тази новина

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]