Новина: Указания за попълване на Заявление А1 - Регистрация и промяна на обстоятелства за ЕТ
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
четвъртък 22 декември 2011 - 12:26:06

Указания за попълване
І. Заявление А1 за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец съдържа полета, обединени в групи, в които
данните се попълват както следва:
1. група "Идентификация" с единствено поле № 1 "ЕИК и фирма", в което се посочват единният идентификационен код
на търговеца, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване и фирмата на търговеца, като полето не се попълва при подаване на заявление за първоначално вписване на търговеца, а при заявяване промяна на фирмата, се посочва вече вписаната фирма;

2. група "Уточнение относно заявлението" със следните полета:
а) поле "Допълнително заявление", в което се отбелязва, когато има продължение към заявлението, като се посочват
оставащите допълнителни заявления, подредени в намаляваща поредност; това поле не се попълва при подаване на заявление по електронен път;
б) поле "Вид на вписването", в което се отбелязва дали заявлението е за първоначално вписване, пререгистрация на търговеца/клона на чуждестранния търговец или промяна в обстоятелствата;

3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато
заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента,
където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя", в което се отбелязва едно от следните качества: "търговец", „прокурист”, "друго лице в
предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно".

4. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което едноличният търговец упражнява дейността си и се подписва без да се посочва правната форма;
б) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на
територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на едноличния търговец;
д) поле № 6а "Основна дейност по КИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
е) поле № 18 "Физическо лице-търговец", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на физическото лице-търговец;
ж) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на едноличния търговец.

5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път", в което се посочва дали заявителят желае да получава от
агенцията отказ по заявеното вписване/обявяване по електронен път;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронна поща за получаване на отказ по заявеното вписване/обявяване от агенцията, ако заявителят е заявил съгласие за получаване на отказ по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата,
държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса;

6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от което се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание", в което се отбелязват приложените към заявлението документи и документите, които се ползват от предходно заявление;

7. група "Подпис" с единствено поле "Подпис", което съдържа подпис на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не се попълва.

ІІ. Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, към заявлението се прилага допълнително заявление по образец А1, в което са попълнени съответните полета. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и
"Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение З1.

ІІІ. Когато заявителят заявява за вписване промяна на обстоятелство, при която вписаното обстоятелство вече не съществува, в образеца на заявлението срещу съответното поле се отбелязва "Заличаване".

ІV. Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле № 1 "ЕИК и фирма" се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца. Ако се заявява промяна на фирмата, в това поле се посочва вече вписаната фирма. Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват. Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и обстоятелства за вписване по едно основно поле, следва да се посочат първо обстоятелствата, които подлежат на заличаване със съответно отбелязване в полето за заличаване, след което се посочват обстоятелствата, чието вписване се заявява.Новина от Регистрация на фирма
( http://regfirms.com/news.php?extend.31 )