Новина: Указание на НАП във връзка с публикуването на ГФО
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
вторник 17 май 2011 - 10:47:05

Еднолични търговци, освободени от задължение за публикуване на годишни финансови отчети

Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон (ЮЛНЦ, читалища, асоциации, фондации, търговски представителства и др)

Едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети за 2010 г. не подлежат на задължителен независим финансов одит, са освободени от задължението за публикуването им в търговския регистър. Едноличните търговци са задължени да публикуват годишните си финансови отчети за 2010 г., само когато тези отчети подлежат на задължителен независим финансов одит.


Срокове за публикуване на ГФО

1. Търговци, пререгистрирани преди 1 януари 2011 г.

Сроковете за публикуване в търговския регистър на годишните финансови отчети за 2010 г. за търговците, които са пререгистрирани преди 1 януари 2011 г., са както следва:

- 31 май 2011 г. – едноличните търговци, чиито годишни финансови отчети за 2010 г. подлежат на задължителен независим финансов одит;

- 30 юни 2011 г. - дружества с ограничена отговорност;

- 31 юли 2011 г. - всички други търговци по смисъла на Търговския закон.


2. Търговци, пререгистрирани през 2011 г.

Сроковете за публикуване в търговския регистър на годишните финансови отчети за годините от 2007 г. до 2010 г. за търговците, които са пререгистрирани през 2011 г., са както следва:

- 30 юни 2011 г. – търговците, които са пререгистрирани от 1 януари до 31 май на 2011 г.

- в тримесечен срок от датата на пререгистрацията – търговците, които са пререгистрирани от 1 юни до 31 декември 2011 г.


По отношение на едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., на публикуване подлежат тези годишни финансови отчети от 2007 г. до 2010 г., които са подлежали на задължителен независим финансов одит.

Следва да се има предвид, че когато последният ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.


Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон (ЮЛНЦ, читалища, асоциации, фондации, търговски представителства и др)


Промените в изискванията за публикуване на финансовите отчети са регламентирани с последните промени в Закона за счетоводството, публикувани в Държавен вестник, бр.34 от 29.04.2011 г.


Новина от Регистрация на фирма
( http://regfirms.com/news.php?extend.27 )