Новина: Задължения на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
четвъртък 30 септември 2010 - 19:53:34

Задължения на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия

Лицата, които извършват дейност чрез регистрация в регистър БУЛСТАТ, като упражняващи свободна професия имат редица задължения свързани с данъчното и сигурително закондателство.

Регистрация на самоосигуряващо се лице в НАП


Регистрацията се извършва в 7 дневен срок от започване на дейността. Подава се декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Тази декларация се подава в териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на самоосигуряващто се лице.

Попълват се идентификационни данни на лицето – имена, ЕГН, идентификационен номер от регистър НУЛСТАТ, постоянен адрес, адрес за кореспонденция и т.н.

Лицето има възможност за избор на вида осигуряване – вариантите са два – осигуряване за всички осигурителни случаи или осигуряване само за пенсия.

В първия случай лицето има право на обезщетения за временна нетрудоспособност (болнични), бременност и раждане, а във втория случай не.

При осигуряване за всички осигурителни случаи осигурителната вноска е с 3.5 % (за 2010 г.) по-висока от осигуровката дължима само за пенсия.

Препоръчвам осигуряване за всички осигурителни случаи (за 2010 г. увеличението е 15 лв.). Това ви гарантира получаването на обезщетение при евентуално заболяване. За периодите в които получавате обезщетение за временна нетрудоспосбност не дължите социали осигурвки. Дължите единствено здравна осигуровка и то в намален размер.

Ако се осигурявате само за пенсия, дори когато сте в болнични трябва да продължите да плащате осигуровките си.

Във формулярът се посочва и датата, от която започвате да извършвате дейност. От тази дата дължите и осигуровки.

С подаването на формуляра в НАП получавате входящ номер и вече сте регистрирани като самоосигуряващо се лице с всички произтичащи от това права и задължения .

Ако по някаква причина няма да извършвате дейност за продължителен период от време можете да подадете декларация за прекъсване на дейността. Формулярът е същия като този за регистрация, но вместо дата на започване на дейността се вписва дата на прекъсване на дейността. От тази дата не дължите осигуровки до ново подаване на декларация за възобновяване на дейност.
Ако окончантелно прекратявате извършването на дейността подавате същия формуляр с вписана дата за прекратяване на дейността. За да прекратите окончателно дейността трябва първо трябва да прекратите регистрацията си в регистър БУЛСТАТ.

За сроковете и начините за заплащане на осигуровките – в следващата статия.Новина от Регистрация на фирма
( http://regfirms.com/news.php?extend.23 )