Новина: Процедура по заличаване на Едноличен търговец (ЕТ)
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
събота 07 август 2010 - 16:27:52

Какво да правим с ненужната фирма – заличаване на Едноличен търговец (ЕТ)


Заличаването на Едноличен търговец (ЕТ) е сравнително лесна и опростена процедура.

Стъпките са следните:

1. Ако ЕТ не е пререгистриран, първо трябва да го пререгистрирате в Агенция по вписванията. Повече за пререгистрацията на ЕТ.

2. Подаване на заявление-декларация съгласно изискванията на чл. 5 ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване:

Чл. 5.
...
(10) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 27.12.2005 г.) При прекратяване на дейността на осигурителите, които нямат правоприемник, разплащателните ведомости се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, освен ако в закон не е определен друг ред за съхраняването им. Към разплащателните ведомости се прилагат и трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови или служебни правоотношения. Когато прекратяването на дейността на осигурителя се извършва със съдебно решение за заличаване, удостоверението за предаване на ведомостите, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, е задължително условие за постановяване на решението.
...


За предаването на документите, свързани с трудово-правните отношения има издадена ИНСТРУКЦИЯ № 5 ОТ 30 ЮНИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИТЕ ВЕДОМОСТИ НА ПРЕКРАТЕНИ ОСИГУРИТЕЛИ БЕЗ ПРАВОПРИЕМНИК

Трябва подробно да се запознаете с нея и да подготвите всички необходими документи за предаване в архива на НОИ.

След подаване на заявлението-декларация в НОИ, до 30 дни от там ще ви се обадят за да ви насрочат дата за приемане на архива. Процедурата по предаване на архива в НОИ е тромава и отнема 2-3 месеца.

Ако едноличният търговец не е имал назначени работници удостоверенеито се изготвя бързо.

3. Подаване на уведомление по чл. 77 от ДОПК в НАП

Уведомяване при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие

Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) (1) В случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, както и при прекратяване на юридическо лице - търговец, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон или при преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон търговецът уведомява териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство. Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите издава на търговеца удостоверение за уведомяването в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението.

(2) Удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция се прилага към внесеното в Агенцията по вписванията заявление за вписване и е условие за разглеждането му.


Трябва да имате предвид, че удостоверението се издава от НАП в срок от 60 дни след подаване на уведомлението. Без това удостоверение няма да можете да подадете заявление А1 з а заличаване на едноличния търговец.

4. Подаване на заявление А1 за заличаване на ЕТ – след като сте се сдобили с гореописаните документи, не ви остава нищо друго освен да подадете заявление за заличаване на ЕТ. Заявлението се попълва с данните на ЕТ и данните на заявителя, като в самото заявление се отбелязва, че искате да заличите едноличния търговец.
5. Към заявлението се прилагат:

1. Удостоверение от НОИ по чл. 5 ал. 10 от КСО
2. Удостоверение от НАП за подадено уведомление по чл. 77 от ДОПК
3. Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР
4. Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР – само ако заявленоето се подава от приносител.
Ако заявлението се подава от приносител, различен от заявителя, трябва да има нотариално заверено пълномощно от заявителя и заявление А1 трябва също да бъде с нотариална заверка на подписа на заявителя.


Други документи, които ще ви бъдат необходими:

Уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК (при заличаване на едноличен търговец;прекратяване на юридическо лице; преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон; прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон)

Заявление-декларация по чл. 5 ал. 10 от КСО


Новина от Регистрация на фирма
( http://regfirms.com/news.php?extend.22 )