Новина: Заличаване на търговец, или защо трябва сами да си вършим работата
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
вторник 03 август 2010 - 16:10:13


Заличаване на търговец, или защо трябва сами да си вършим работата


Поради актуалнстта на проблема, в няколко статии ще се опитаме да разгледаме начините и процедурите за ликвидация и заличаване на някои видове търговци.

Защо трябва сами да ликвидираме и заличим ненужните ни вече фирми?
Отговорът се съдържа в параграф 5 от допълнителните разпоредби на Закона за търговския регистър:

§ 5. (1) С изтичането на срока по § 4, ал. 1 съдът издава служебно удостоверения по § 4, ал. 2 на едноличните търговци и клонове на чуждестранни търговци, които не са се пререгистрирали, и ги изпраща на агенцията по реда на чл. 14. Агенцията служебно вписва в търговския регистър непререгистриралите се в срок еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци и незабавно ги заличава, съответно закрива.
(2) С изтичането на срока по § 4, ал. 1 съдът издава служебно удостоверения по § 4, ал. 2 на търговските дружества и кооперациите, които не са се пререгистрирали, изпраща ги на агенцията по реда на чл. 14 и предоставя на агенцията достъп за снемане на електронен образ от фирмените им дела по § 4, ал. 4. След обработването и въвеждането от агенцията на електронно копие от фирменото дело в търговския регистър съдът архивира фирменото дело. Агенцията служебно вписва търговеца и прекратяването на дейността му, назначава ликвидатор, определя възнаграждението му и срока на ликвидацията.
(3) За ликвидатор на прекратени по ал. 2 търговци се назначава неограничено отговорен съдружник при персонални дружества или член на управителен орган при капиталови дружества или при кооперации. Ако такива лица не могат да бъдат открити в 6-месечен срок от прекратяването на дейността на търговеца, агенцията назначава служебно ликвидатор от списък на ликвидаторите към нея.
(4) Разноските за производството по ликвидация са за сметка на търговеца. Членовете на управителните органи отговарят солидарно и неограничено за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация.
(5) Когато ликвидатор е назначен по реда на ал. 3, изречение второ и имуществото на търговеца е недостатъчно за покриване на разноските по ликвидацията, те се поемат от агенцията за сметка на събираните по чл. 12 такси. Служебно назначените ликвидатори приключват производството в 6-месечен срок от назначаването им.


Ако оставите нещата на произвола на съдбата (т.е. в ръцете на Агенция по вписванията) не е ясно какво точно ще се случи след 31.12.2010 г. И най-вече не е ясно какво точно ще ви струва това удоволствие. Затова е добре ако сте собственици на ЕТ или съдружници в търговско дружество да вземете нещата в свои ръце и още преди крайният срок за пререгистрация да извършите необходимите действия по заличаване на ЕТ и търговските дружества, които вече не са ви необходими.

Тези процедури не са толкова сложни и дължимите такси са в поносим размер. Не е оправдано да оставите нещата на случайността в опит да спестите 150-200 лв., защото една ликвидация по служебен ред може да ви струва в пъти по-скъпо.

Процедурата по заличаването на една фирма е различна, в зависимост от правната форма на съществуването и.

Най-общо процедурите могат да се разделят на две групи:

1. Заличаване на Едноличен търговец
2. Ликвидация и заличаване на търговско дружество

В следващата статия от тази поредица ще разгледаме подробно процедурата по заличаване на едноличен търговец.

Ако не желаете да се занимавате с тези процедури можете да ползвате квалифицирана помощ при ликвидацията и заличаването на вашата фирма.Новина от Регистрация на фирма
( http://regfirms.com/news.php?extend.21 )