Новина: Общо събрание на съдружниците
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
понеделник 17 май 2010 - 17:20:11


Общо събрание на съдружниците


Общото събрание на съдружниците е основен орган за управление на дружествените дела.

Правата, задълженията и правилата при които функционира Общото събрание са регламентирани в Глава тринадесета, Раздел III на Търговския закон.

Общото събрание не е постоянно действащ орган, а се свиква при определени обстоятелства и в предписан от закона ред.

Общото събрание се свиква:
1. От управителя на дружеството – най-малко веднъж годишно;
2. По искане на съдружници притежаващи най-малко 1/10 от капитала на дружеството;

Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците веднага след като загубите на дружеството надхвтрлят 1/4 от регистрирания капитал.
Управителят е длъжен да свика незабавно общото събрание и когато чистата стойност на имуществото на предприятието спадне под регистрирания капитал.

Ред за свикване на Общото събрание


Общото събрание се свиква с писмени покани до съдружниците, като всеки съдружник трябва да е получил поканата най-малко 7 дни преди датата на провеждане на общото събрание. В самата покана трябва да е посочен дневният ред на събранието.

В Общото събрание на съдружниците трябва да участват и:
- управителят, ако не е съдружник
- представител на работниците и служителите, ако работниците в предприятието са повече от 50 човека.

Управителят (ако не е съдружник) и представителят на работниците и служителите имат съвещателен глас в дейността на Общото събрание.

Задължение на Общото събрание е да изслуша становището на представителя на работниците и служителите, когато се решават проблеми свързани със социални и трудови въпроси и след това да вземе решение.

Компетентност на Общото събрание


Общото събрание взема решение по следните въпроси:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

При вземане на решения от общото събрание всеки съдружник има право на гласове пропорционално на участието му в капитала на дружеството.
Решенията на общото събрание касаещи изменението на дружествения договор, приемане и изключване на съдружник, прехвърляне на дял на нов съдружник и внасянето на допълнителни парични вноски от съдружниците се вземат с мнозинство от 3/4 от целия капитал. В дружественият договор може да бъде предвидено и по-голямо от 3/4 мнозинство, но не и по-малко.

Решенията свързани с увеличаване или намаляване на капитала се вземат с единодушие на всички съдружници.

Всички останали решения се вземат с мнозинство от 1/2 от капитала. В Дружественият договор може и за други въпроси да е предвидено по-голямо мнозинство от определеното в Търговския закон.

Задължение за вписване на решенията на Общото събрание


Решенията на общото събрание, които водят до промяна на обстоятелства вписани в Търговския регистър, също трябва да бъдат вписани.

Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие спрямо трети лица от момента на вписването им в търговския регистър.

Всички подлежащи на вписване промени направени се обявяват в Търговския регистър в срок до 7 дни след приемането им от Общото събрание.Новина от Регистрация на фирма
( http://regfirms.com/news.php?extend.18 )