Новина: Вече може да се регистрира фирма с 2 лв. основен капитал
(Категория: Статии)
Публикувано от brrabg
петък 16 октомври 2009 - 07:47:08

Рейтинг: 5.7/6 (7 потребителски гласа )16.10.2009 г., Държавен вестник бр. 82/16.10.2009 г.

ЗАКОН за изменение на Търговския закон
§ 1. В чл. 115, т. 4 изречения второ и трето се заличават.
§ 2. В чл. 117 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 числото „5000“ се заменя с „2“, а думите „10 лева“ се заменят с „1 лев“.
2. В ал. 2 числото „10“ се заменя с „1“.

§ 3. В чл. 119, ал. 1 се правят следните изменения:

1. Точка 3 се отменя.
2. В т. 4 думите „най-малко 35 на сто“ се заменят с „установения в закона минимум“. Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 2 октомври 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева


Новина от Регистрация на фирма
( http://regfirms.com/news.php?extend.10 )