Non deposit forex bonus

Get $1500 STARTUP Bonus

Start trading without any investments and risks right now!

Указания за попълване на Заявление Г2 - Обявяване на Годишен финансов отчет (ГФО)

Публикувано на  четвъртък 22 декември 2011 - 12:38:25  

І. Заявление Г 2 за обявяване на годишен финансов отчет съдържа полета, обединени в групи, в които данните се попълват както следва:

1. група "Идентификация" с единствено поле „Идентификация", в което се посочват единният идентификационен код и фирмата на търговеца, по чиято партида се заявяват за вписване обстоятелствата;

2. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление" за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление;

3. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Качество на заявителя" за отбелязване едно от следните качества на заявителя: "търговец", „прокурист”, "друго лице в предвидените по закон случаи", "адвокат с изрично пълномощно", „съставител на финансовите отчети”.

4. група „Обявени актове” с единствено поле с единствено поле № 1001 "Описание на обявения акт", в което се отбелязва „Годишен финансов отчет” и се посочва годината, за която се отнася съответният годишен финансов отчет.

5. група "Адрес за връчване на отказ по чл. 24 от Закона за търговския регистър" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на отказ по електронен път" за отбелязване съгласието или несъгласието на заявителя за получаване по електронен път на постановен отказ по заявлението;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща за получаване на отказ, ако заявителят е заявил съгласие за получаване по електронен път;
в) поле "Адрес на територията на страната", в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата, държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса; полето се попълва, когато не е заявено съгласие за получаване на отказ по електронен път и заявителят желае да получи отказа на адрес, различен от адреса на управление на дружеството;

6. група "Приложения" със следните полета:
а) поле "Номер на предходно заявление", в което се посочва входящият номер на заявлението, по което е постановен отказ и от което ще се ползват вече представени документи;
б) поле "Описание" за отбелязване на приложените към заявлението документи и на документите, които ще се ползват от предходно заявление;

7. група "Подпис" с единствено поле за подписа на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не се попълва.

ІІ. Когато заявителите са повече от едно лице групи „Данни за заявителя" и "Подпис" се попълват за всеки един от тях, а в
случаите, когато мястото за попълване на заявителите в образеца не достига, се прилага допълнително приложение З1.

изглед за печат създай pdf с тази новина

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-9354828679820113"
data-ad-slot="6270180094">

Търсене в сайта

Custom Search

Здравей

Потребител:

Парола:


Помни ме

[ ]
[ ]

Меню

Последни коментари

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 26 мар : 13:34
Възможно е да.

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от MitkoNK на 21 мар : 08:58
Възможно ли е увеличаването на капитала да се извъ [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от brrabg на 16 фев : 14:37
Така няма да стане. В набирателната сметка може са [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Иво на 13 фев : 08:00
Какъв е проблема да взема назаем от приятел 1000 л [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от brrabg на 22 дек : 12:53
Това са търговски взаимоотношения и не са регламен [още ...]

[новини] Всеки трябва да си знае правата, или Защо не ни трябва Удостоверение за актуално състояние
Публикувано от Димма на 15 дек : 15:20
А имат ли право лица извън посочените в чл. 23 (4) [още ...]

[новини] Защо няма да си регистрирам ООД с капитал от два лева
Публикувано от Кирилов на 06 сеп : 21:22
Не разбирам какъв е проблемът при ЕООД, след като [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от brrabg на 21 юни : 04:19
На този въпрос може да ви отговори само някой от А [още ...]

[новини] Публикуване на ГФО за предприятия нерегистрирани по Търговския закон
Публикувано от expecially на 20 юни : 11:25
Здравейте, бих искала да попитам защо Публикуван в [още ...]

[новини] Увеличаване на капитала на ООД (ЕООД)
Публикувано от brrabg на 19 апр : 12:18
Важи, защо да не важи. При апорта има някои особен [още ...]