Промени в таксите за вписвания в Търговски регистър


brrabg  on  неделя 09 февруари 2014 - 09:57:00

05 Февруари 2014

С промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, правителството намали значително размера на голяма част от таксите като мярка за облекчаване на административната тежест. В резултат на намалението, което е около 22% върху приходите от такси, изчислено на база на дейността на Агенцията за последната година, в бизнеса и гражданите ще останат близо 4,1 млн. лв.

Най-голямо намаляване на размера на таксите е предвидено при регистрацията на нови търговци (чл. 16а) – средно с 31% в сравнение със сега действащите такси. Например, за дружествата с ограничена отговорност таксата от 160 лв. става 110 лв., за акционерните и за командитните дружества с акции се намалява от 460 лв. на 360 лв., за акционерните дружества за извършване на банкова и застрахователна дейност – от 1700 лв. на 1300 лв., и т. н. Ако документите са подадени по електронен път, таксите ще са в половин размер.

По-малки такси ще бъдат събирани и за действия и услуги по Правилника за вписванията и по Закона за регистър БУЛСТАТ. Намаляването ще има положителен ефект върху стартирането и правенето на бизнес в България, конкурентоспособността на фирмите и навлизането на нови местни и чужди търговци на пазара, ще облекчи гражданите при снабдяване с удостоверения, преписи и справки.

Забележка: Тарифата все още не е обнародвана в Държавен вестник и не е влязла в сила.

Нови правила и процедури при регистрация на фирма в сила от 01.01.2012 г.


brrabg  on  понеделник 02 януари 2012 - 09:18:17

С промените в Закона за търговския регистър, в сила от 01.01.2012 г. са въведени някои новости в правилата и процедутире при регистрация на нови фирми.
Променени са вида и съдържанието на заявленията за регистрация на нови търговци и за обявяването на промени във вече регистрирани фирми.
Променено и заявлението за публикуване на ГФО в Търговския регистър. Обявяването на ГФО вече става с отделно заявление Г2.
Понеже ние се стремим да предоставяме винаги актуална информация на нашите потребители сме актуализирали процедурите за регистрация на ЕООД, ООД и ЕТ. Актуализирани са и разясненията по публикуване на ГФО в Търговския регистър.
С актуалните процедури по регистрация на фирми в Търговския регистър можете да се запознаете като последвате долните линкове:

Регистрация на ООД
Регистрация на ЕООД
Регистрация на едноличен търговец (ЕТ)
Публикуване на ГФО в Търговския регистър (ТР)

Изменения в тарифата за таксите, които се събират от Агенция по вписванията


brrabg  on  четвъртък 29 декември 2011 - 08:48:44

В бр. 104/27.12.2011 г. на държавен вестник са публикувани промени в тарифата за таксите, които се събират от Агенция по вписванията. Основните промени са свързани с намаление на таксите за вписвания заявенои по електронен опът.

Задължения на непререгистрираните еднолични търговци (ЕТ) след 01.01.2012 г.


brrabg  on  петък 23 декември 2011 - 08:49:32

Въпросът с непререгистрираните еднолични търговци (ЕТ) е решен в § 5. от Закона за търговския регистър (ЗТР).

Ето и текста от закона:

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока по § 4, ал. 1, се считат за заличени от 1 януари 2012 г. Съдът по регистрацията архивира фирмените им дела.


На пръв поглед нищо страшно. Може да се остане с впечатление, че хората, които не са пререгистрирали своите ЕТ са си решили проблемите и всичко свързано с техните фирми е приключило.

Така е, но само на пръв поглед. Самия факт на заличаване на ЕТ поражда редица задължения, които трябва да се изпълнят от собствениците на тези ЕТ.

Първото и с най-кратък срок задължение е прекратяването на осигуряването на ЕТ. Всички еднолични търговци, които някога са подали декларация за ПРЕКЪСВАНЕ на осигуряването, сега трябва да подадат декларация за ПРЕКРАТЯВАНЕ на същото. Срокът за подаване на тази деклараия е седем (7) дни след датата на заличаване на регистрацията на ЕТ като търговец. Прекратяването на регистрацията като самоосигуряващо се лице става с подаване на декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице (фоормуляр ОКД5), в който се посчва, че осигуряването е прекратено.

Другото важно задължение касае само едноличните търговци, които са имали назначен по трудов договор персонал. Съгласно инструкция № 5 за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратените осигурители без правоприемник трябва в 30 дневен срок от датата на прекратяването да се подаде заявление, с което да се уведоми съответното териториално поделение на НОИ за прекратената дейност. С подаването на това заявление започва проццедура по издаването на осигурителния архив на едноличния търговец в НОИ.

По-важни промени в Закона за търговксия регистър (ЗТР) в сила от 01.01.2012 г.


brrabg  on  четвъртък 22 декември 2011 - 22:42:02

Ще се опитам да обърна внимание на по-важните, според мен, промени в Закона за търговския регистър (ЗТР) влизащи в сила от 01.01.2012 г.

Променен в чл. 15 от закона, като прокуриста е добавен като лице оправомощено да заявява вписвания по партидата на търговеца. До сега прокуритът нямаше такива права.

С промяната на чл. 19 от ЗТР са въведен нови срокове за произнасяне по заявленията за вписване и за заличаване на длъжностното лице по регистрацията. Срокът за произнасяне по всички заявления за вписване, заличаване и обявяване на актове е три работни дни, считано от постъпването на заявленията в Търговския регистър.

Отделно от това е определен отделен ред за обработка на заявленията за обявяване на ГФО, като те ще се обработват по реда на постъпването им, но за тях опрделения тридневен срок не важи. Практически няма определен срок за произнасяне на длъжностното лице, което значи, че обявяването на ГФО може да се проточи неограничено във времето.

Към чл. 22 от ЗТР е добавена нова алинея 4, с която се формулира съвсем нова процедура по обработка на заявленията за вписване, заличаване и обявяване на актове. Въведена е възможност за добавяне на липсващи документи при първоначалното подаване на заявлението.

Процедурата е следната: До края на първия работен ден след подаване на документите, длъжностното лице трябва да се произнесе относно тяхната пълнота и да даде указания за допълването им. Указанията ще са налични в партидата на търговеца при заявления за промяна на обстоятелства, заличаване на търговеца или обявяване на акт или на началната страница на сайта на Агенция по вписванията за заявленията за първоначална регистрация.
При наличие на уведомление за изправяне на непълноти и неточности в докуементите, заявителят трябва да предостави липсващите документи в срок от 2 работни дни. Представянето на документите ще става със специално ново заявление. Но за това в някоя от следващите статии.

Процедурата вероятно няма да се прилага за подадените за обявяване ГФО и там няма да има възможност за добавяне на липсващи документи. Това не е изрично записано в Закона за търговския регистър и ще бъде изяснено в практиката.

В промените влизащи в сила от 01.01.2012 са изяснени и процедурите, които ще се извършват след 01.01.2012 г. спрямо непререгистрираните търговци, но и за това – в някоя от следващите статии.

Статии